INFOSTRATEG

Projekty

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG

Tytuł projektu:

System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji.

Cel Projektu:

Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce koncentrując się na wytworzeniu nowatorskich rozwiązań SI w celu praktycznego zapobiegania i wykrywania tzw ‘fake news’.

Opis i planowane efekty:

Projekt zakłada wytworzenie algorytmów sztucznej inteligencji do automatycznej klasyfikacji i wykrywania tzw. fakenewsów. W wyniku realizacji projektu powstanie usługa oparta o algorytmy sztucznej inteligencji, która będzie wstanie określić wiarygodność informacji publikowanej w przestrzeni publicznej – w szczególności w sieci internet i mediach społecznościowych. Rozwiązanie będzie przygotowane do uwzględnienia obecnego modelu dystrybucji informacji – w którym odbiorca coraz częściej funkcjonuje w swojej zamkniętej “bańce” informacyjnej, a fałszywe informacje są wytwarzane przez zsynchronizowane działania wielu drobnych źródeł (np. fałszywych kont na Twitterze). Przygotowane rozwiązanie będzie miało wysoką wartość biznesową zarówno w Polsce (wsparcie dla j. polskiego) jak również za granicą (praca w j. angielskim).

Produkt adresowany będzie na rynek krajowy i międzynarodowy, do odbiorców instytucji publicznych, zwalczających przestępstwa gospodarcze.

Projektowane rozwiązanie nie posiada bezpośredniej konkurencji – brak jest rozwiązań o podobnym poziomie złożoności i funkcjonalnościach, obecnie niedostępnych u innych producentów, a sam rezultat projektu będzie stanowił odpowiedź na zdiagnozowane, dotychczas nierozwiązane problemy związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, która w ostatnich latach bardzo ewaluowała.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnych modułów systemu, opartych o zaawansowane technologicznie rozwiązania jak elastyczne mechanizmy filtrowania i modelowania danych, algorytmy do analizy dużych zbiorów danych czy mechanizmy ich wizualizacji wzbogacone o wiedzę ekspertów z dziedziny przestępczości gospodarczej.

Wyniki realizacji projektu zostaną wdrożone przez Wnioskodawcę w okresie 3 lat od zakończenia prac poprzez wdrożenie rezultatów prac we własnej działalności.

Termin realizacji: lata 2022- 2025

Wartość projektu: 8 657 000,25 PLN

Wartość dofinansowania: 7 935 1566,25 PLN