Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w krajowym rejestrze sądowym (KRS) jest:

MATIC SA z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 300 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS w Warszawie,
pod numerem KRS 0000704115, NIP: 527-10-30-027, REGON: 002045544

Dane kontaktowe:
adres do korespondencji:  Matic SA, ul. Puławska 300A,  02-819 Warszawa
adres e-mail: iod@matic.com.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Matic SA we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

listownie:
Włodzimierz Kotłowski
Inspektor Ochrony Danych
Matic SA, ul. Puławska 300A,  02-819 Warszawa

adres e-mail:
iod@matic.com.pl

 1. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej  w tym dla wykonania projektów, usług zgodnie z zawartą umową jeśli była wymagana lub zamówienia,  sprzedaży produktów, udziału w przetargach  a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie.
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie
  w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji działalności gospodarczej.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.  System zarządzania w Matic SA jest regularnie certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001 (system zarządzania jakością), AQAP 2110 (system zarządzania jakością w systemach NATO), ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji). Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo żądania dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z administratorami danych pod adresem  iod@matic.com.pl lub listownie na podany wyżej adres do korespondencji.

 1. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia działania przed zawarciem umowy, działania w trakcie realizacji umowy, udział w przetargu i innych działaniach gospodarczych powadzonych przez Matic SA.
 3. Strona matic.com.pl korzysta z „cookies”, tzw. „ciasteczek”, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.