RADA NADZORCZA

Włodzimierz Kotłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Włodzimierz Kotłowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, ukończył studia indywidulne na wydziale chemii i fizyki technicznej na kierunku fizyka techniczna.

W latach 1980-94 był pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Technicznej WAT oraz nauczycielem akademickim fizyki ogólnej, optoelektroniki i techniki światłowodowej. Prowadził prace naukowo-badawcze z zakresu optoelektroniki na rzecz MON oraz gospodarki narodowej w ramach rządowych programów badawczo- rozwojowych.

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie pracując w latach 1995-2017 na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i firmach w Polsce oraz w Republice Czeskiej.

Brunon Hołyst

Członek Rady Nadzorczej Spółki

Brunon Hołyst – profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki
i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce.

Pracownik naukowy związany głównie z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji. Był także wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Został również profesorem na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownikiem Katedry Kryminalistyki, Kryminologii i Resocjalizacji oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, a także profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego na Uczelni Łazarskiego. Doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku w 2011 roku i Nasarawa State Uniwersity w Keffi, Nigeria, w 2023 roku. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych.

W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu suicydologii, wiktymologii i kryminologii. Autor ponad 1250 publikacji, w tym 80 książek i podręczników akademickich; jego książki ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Niemczech, Ukrainie, Rosji oraz Nigerii.

Zaangażowany w działalność różnych organizacji naukowych, rad doradczych i konsultacyjnych, w tym rady konsultacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego i komitetu doradczego Komendanta Głównego Policji. W latach 1985–2004 był prezesem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. Był współtwórcą Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i wieloletnim redaktorem wydawanych przez tę organizację periodyków. Został prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Jerzy August Gawinecki

Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jerzy August Gawinecki jest profesorem, doktorem habilitowanym nauk matematycznych oraz inżynierem.

Ukończył studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w 1977r., w 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1991r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej. W 2004 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Jest profesorem zwyczajnym w Wojskowej Akademii Technicznej. Pełnił szereg funkcji kierowniczych w WAT. Był dziekanem Wydziału Cybernetyki. W swoim dorobku naukowym ma około 149 prac naukowych opublikowanych w języku angielskim, podręczniki akademickie oraz skrypty. Wypromował kilku doktorów nauk matematycznych i technicznych, kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Począwszy od 1990 roku  wykładał metody badania rozwiązalności zagadnień granicznych w nieliniowej teorii sprężystości, termosprężystości, termodyfuzji oraz kryptologii na Uniwersytecie w Innsbrucku w Austrii, na Politechnice w Darmstadt, na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium, Uniwersytecie w Konstantz i Chemitz-Zwickau w Niemczech, na Uniwersytecie w Fukuoka , Tsukuba, Kaio i Josai oraz Instytucie Technologicznym w Tokio, na Uniwersytecie Nauk Ścisłych i na Uniwersytecie Washeda w Tokio oraz Tsubaki w Japonii; Instytucie Technologicznym w Hajfie, na Uniwersytecie w Tel Avivie w Izraelu. Kierował kilkoma projektami rozwojowymi z kryptologii.

Jest m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Gesellschaft fur Angewandte Matematik und Mechanik (GAMM), International Association for Cryptologic Research (IACR), The Matematical Association of America (MAA), Information and Communications Security (ICS) Advisory Panel, NATO oraz ekspertem Independent Scientific Expert Group (ISEG) NATO; recenzentem ,,Zenterbat fur Mathematik” i ,,Mathematical Reviews”, edytorem ,,Journal of Sound and Vibration”.
W 2009 roku wyróżniony został nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt działalności naukowej.

Za uzyskane rezultaty zrealizowanych projektów rozwojowych, m.in. za szyfrator narodowy, generator zkoprocesora kryptograficznego, uniwersalny system ochrony kryptograficznej i łączności radiowej, terminal SCIP, demonstrator systemu monitorowania lotnisk prof. Jerzy Gawinecki został odznaczony wieloma medalami na międzynarodowych targach w Warszawie, Brukseli, Paryżu. W roku 2012, 2013, 2014 otrzymał odpowiednio  Krzyż Oficerski,Krzyż Kawalerski,  Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii w Brukseli.